Privacyverklaring

De wet AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan op 25 mei 2018.  Wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapiepraktijk?

Centrum Weeninkpad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en willen heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum Weeninkpad houdt zicht ten alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van u rechten omtrent uw persoonsgegevens u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Centrum Weeninkpad zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Centrum Weeninkpad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centrum Weeninkpad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Huisarts;
 • Verwijzer;
 • ID bewijs;
 • BSN nummer;
 • Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Centrum Weeninkpad opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar

 

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud cliënten/patiënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Centrum Weeninkpad door ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor de persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centrum Weeninkpad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Huisarts;
 • Verwijzer;
 • ID bewijs;
 • BSN nummer;
 • Gegevens over gezondheid

 

Persoonsgegevens worden door Centrum Weeninkpad opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode van:

 • maximaal 40 jaar

 

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Centrum Weeninkpad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centrum Weeninkpad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Centrum Weeninkpad opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van gedurende de

 • periode dat men aangemeld is.

 

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens prospect(s) en/of geïnteresseerde(n)

 

Persoonsgegevens prospect(s) en/of geïnteresseerde(n) worden door Centrum Weeninkpad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • Mondelinge toestemming
 • afgifte afspraakkaartje
 • Praktijkfolder

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Centrum Weeninkpad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Centrum Weeninkpad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect(s) en/of geïnteresseerde(n).

 

 

 

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma;
 • Het verzorgen van de (financiële)administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bestellen van steunkousen

Wij geven nooit persoonsgegevensdoor aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers)maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van u persoonsgegevens te waarborgen

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is: de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) indien daar schriftelijke toestemming voor is gegevens door

 • de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

 

 

 

 

 

Bewaartermijn

 

Centrum Weeninkpad bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Centrum Weeninkpad van u gegevens kennis kunnen nemen, zijn aan gehouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens zodat wij deze kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van de persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (en een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u recht op om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

 

 

 

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons.

Komen wij er samen met u niet dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de zelfde toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft

neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Centrum Weeninkpad

Weeninkpad 22

7101 MX Winterwijk

Telefoon 0543-517 492

E-mail: administratie@centrumweeninkpad.nl

Website: www.centrumweeninkpad.nl